සමෘද්ධි වැඩසටහන්

ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශය තුල අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ ආර්ථික මට්ටම

දියුණු කිරීමට ඇති සමාජමය ගැටළු හඳුනාගෙන ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික

හා සදාචාර වර්ධනය ඇති කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  1. සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන් පැවැත්වීම
  2. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  3. සමෘද්ධි බැංකු සංගම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  4. ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  5. සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

News & Events

16
Jan2019
ඉදිකිරීම් සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019.

ඉදිකිරීම් සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019.

  ඉදිකිරීම් සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2019....

15
Dec2018
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත  පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ...

Scroll To Top